22 lutego ruszyła budowa pierwszego etapu Trasy Łagiewnickiej. Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum Budimex i Ferrovial Agroman.

Trasa Łagiewnicka to istotna dla Krakowa inwestycja najbliższych lat. Jest to jeden z brakujących elementów tzw. III obwodnicy Krakowa.  W ramach całej inwestycji powstanie 3,5 km drogi dwujezdniowej, z odcinkami tunelowymi oraz linią tramwajową (1,7 km) łączącą osiedle Kurdwanów i ulicę Zakopiańską. Ponadto powstanie pięć tuneli, nowe węzły drogowe, ekrany akustyczne, mosty, kładki, chodniki, ścieżki rowerowe oraz wspomniana linia tramwajowa.
Trasa Łagiewnicka będzie przebiegać od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ul. Witosa, Halszki i Beskidzkiej.

W ramach umowy zaprojektujemy i wykonamy następujące roboty budowlane:
  -  budowa ulicy dwujezdniowej o długości 3,5 km wraz z pasem dzielącym, ciągami pieszymi, rowerowymi, torowiskiem tramwajowym dwutorowym,
  -  budowa obiektów inżynierskich: tuneli, kładki, mosty na rzece Wildze,
  -  budowa i przebudowa linii tramwajowej,
  -  przebudowa i rozbudowa ul. Zakopiańskiej,
  -  przebudowa linii kolejowej,
  -  przełożenie koryta rzeki Wilgi,
  -  przebudowa torowiska tramwajowego na pętli tramwajowej,
   - zagospodarowanie terenów naziemnych (miejsca nad tunelami oraz w obrębie przebiegu inwestycji) tj. nasadzenia, ogródek jordanowski, zagospodarowanie o charakterze parkowym, obiekty sportowe, place zabaw („Smocze skwery”), ciągi piesze i rowerowe,
  -  budowa obiektu Centrum Zarządzania Trzecią Obwodnicą - CZTO. obiektu zapewniającego nadzór i sterowanie nad wszystkimi elementami drogowymi III obwodnicy, w szczególności w zakresie obsługi obiektów tunelowych,
  -  budowa Pomieszczeń Nadzoru przy przystanku podziemnym (tramwajowym).
 
W dniu dzisiejszym Wykonawca otrzymał dostęp do terenu budowy dla zakresu objętego tzw. etapem I inwestycji (rejon włączenia ulicy 8 Pułku Ułanów do ulicy Ruczaj), dla którego wydana została już prawomocna decyzja zezwalająca na realizację. Na pozostałym obszarze realizowane będą roboty porządkowe. Urząd Miasta Krakowa prowadzi postępowania o wydanie decyzji ZRID. Po uzyskaniu stosownych decyzji możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych. Jeżeli nie wystąpią żadne nieprzewidywane okoliczności, nastąpi to w okresie wiosennym.
Budowa potrwa do końca 2020 roku.
Wartość inwestycji wynosi 652,19 milionów złotych netto.

Komponent inwestycji związany z budową linii tramwajowej pn. Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej jest współfinansowany ze środków funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.