Organizacje badawczo-technologiczne (RTO) mają publiczną misję wspierania społeczeństwa i gospodarki poprzez zwiększanie wykorzystania badań i technologii  oraz ich komercjalizacji. Przepływ wiedzy ma kluczowe znaczenie dla wypełnienia tego publicznego mandatu oraz i tworzenia wartości dla użytkowników wyników badań i innowacji.

W ramach międzynarodowego projektu badawczego realizowanego przez konsorcjum składające się z wiodących europejskich instytucji badawczych Fraunhofer i VTT, wspieranych przez firmy AARC i EPRD, stworzono strategię transferu wiedzy dla jednej z największych organizacji badawczo-technologicznych w Europie, Sieci Badawczej Łukasiewicz z Polski. Celem opracowanej strategii jest bardziej efektywne zarządzanie przepływem wiedzy między Siecią a resztą społeczeństwa, w tym sektorem prywatnym.

Strategia jest pierwszą kompleksową i przekrojową propozycją strategii transferu wiedzy wśród europejskich organizacji badawczo-technologicznych. Oprócz komercjalizacji badań, takich jak licencjonowanie technologii, zwraca ona uwagę na mniej widoczne, ale równie ważne formy transferu wiedzy, które mają miejsce we wspólnych projektach badawczych realizowanych w ramach partnerstw międzynarodowych, networkingu i innych nieformalnych kanałów.

Strategia sugeruje, że Sieć Badawcza Łukasiewicz będzie:

  1. zwracać uwagę na dodatkowe korzyści, jakie oprócz transakcji pieniężnych przynoszą patenty i działalność spin-off,
  2. odgrywać aktywną rolę we współtworzeniu wiedzy poprzez ogólnopolską mobilizację ekspertów do udziału w programie Horyzontu Europa oraz korzystania z innych europejskich instrumentów finansowania,
  3. inwestować w szkolenia biznesowe, promocję usług i ocenę wpływu na klienta oraz
  4. wspierać zdolności do tworzenia międzynarodowych i biznesowych sieci współpracy za pomocą odpowiednich działań.

Wyżej wymienione działania będą realizowane poprzez zadania zaproponowane w Planie Wdrażania. Strategia opiera się na najnowszej literaturze badawczej dotyczącej transferu wiedzy, benchmarkingu najlepszych praktyk europejskich oraz dużym zaangażowaniu badaczy i kierownictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym wywiadach i sondażach z udziałem wszystkich instytutów Sieci.

Projekt „Jednolita strategia transferu wiedzy dla instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych oraz we współpracy z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Wspierania Reform Strukturalnych (DG REFORM). Projekt wdrażała firma AARC Ltd we współpracy z VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Fraunhofer ISI i EPRD.