•      EBITDA wyniesie powyżej 4 mld zł w 2020 r.

 •     Min. 40 proc. skonsolidowanego zysku netto przeznaczone zostanie na dywidendę w perspektywie długoterminowe

 •     Inicjatywy strategiczne przyniosą 1,9 mld zł efektu finansowego

 •     Nakłady na innowacje wyniosą 0,4 proc. wartości skonsolidowanych przychodów rocznie

 •     Rozwój e-mobility, Smart Home oraz Smart City

 •     Capex na poziomie 18 mld zł zakładający kontynuację najważniejszych inwestycji

Zapewnienie stabilności finansowej, inwestycje dopasowane do potrzeb rynku oraz rozwój innowacji i budowanie długotrwałej, silnej relacji z klientem – to podstawowe założenia nowej Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025.
- Strategia wyznacza priorytety, które przekształcą Grupę w innowacyjny, dostosowany do potrzeb rynku i klienta, rozwijający się koncern energetyczny zapewniający swoim akcjonariuszom zwrot z zainwestowanego kapitału – zapewnia Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Jednym z priorytetów jest zapewnienie stabilności finansowej Grupy, realizowane poprzez następujące działania:

 •     Program Poprawy Efektywności, przyjęty w marcu 2016 r. i zakładający uzyskanie oszczędności w latach 2016-2018 na poziomie 1,3 mld zł. Na powyższe oszczędności składają się działania wpływające na skumulowany wzrost EBITDA o około 1 mld zł oraz polegające na ograniczeniu nakładów inwestycyjnych o około 0,3 mld zł w latach 2016-2018,
 •     Inicjatywy Strategiczne, w tym ograniczenie nakładów inwestycyjnych w okresie 2017-2020, które przyniosą efekt finansowy na poziomie 1,9 mld zł. Będzie on osiągnięty dzięki działaniom wpływającym na skumulowany wzrost EBITDA o około 1,2 mld zł oraz redukcję nakładów inwestycyjnych o około 0,7 mld zł. Są to dodatkowe efekty finansowe, poza efektami ujętymi w Programie Poprawy Efektywności,
 •     Wstrzymanie budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza, przekładające się na redukcję nakładów inwestycyjnych o 1,5 mld zł. Projekt będzie mógł zostać uruchomiony w przypadku zaistnienia korzystnego otoczenia regulacyjnego i rynkowego.


- W procesie przygotowywania Strategii dokonano gruntownej analizy otoczenia makroekonomicznego, rynkowego i regulacyjnego oraz prognoz kierunków rozwoju sektora, przekładając je na szanse i ryzyka dla Grupy TAURON. Przyjęta misja i wizja odzwierciedlają nową filozofię zarządzania oraz wpisują się w koncepcję rozwoju zorientowanego na klienta – wyjaśnia Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia. ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju.

TAURON w perspektywie długoterminowej planuje wypłatę dywidendy w wysokości minimum 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Intencją Spółki jest zapewnienie stopy dywidendy na poziomie konkurencyjnym w stosunku do długoterminowych instrumentów dłużnych emitowanych na rynku polskim przez spółki z ratingiem inwestycyjnym. Na ostateczną rekomendację dotyczącą dywidendy wpływ będą miały dodatkowe czynniki, w tym w szczególności:
-
sytuacja płynnościowa Grupy,
-sytuacja rynkowa,
-realizacja polityki inwestycyjnej,
-koszt oraz możliwości pozyskania finansowania,
-wymogi prawa oraz zapisy umów finansowych, w szczególności dotyczące nie przekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia,
-zapewnienie ratingu na poziomie inwestycyjnym.

- Polityka w zakresie wypłaty dywidendy podlegała będzie okresowym przeglądom Zarządu. Chciałbym zwrócić uwagę, iż prognozy będące podstawą Strategii, wskazują, że pierwszym rokiem, w którym możliwa będzie wypłata dywidendy, będzie rok 2020. Oczywiście ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy, jej wysokości oraz szczegółowych warunków jej ewentualnej wypłaty będzie każdorazowo podejmowana przez Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy – mówi Marek Wadowski, wiceprezes ds. finansów TAURON Polska Energia.
W procesie tworzenia Strategii zarząd szczegółowo przeanalizował zdolności Grupy TAURON do sfinansowania obecnych i planowanych inwestycji, tak, aby ich realizacja była możliwa ze środków generowanych z działalności operacyjnej oraz finansowania dłużnego. W ramach racjonalizacji nakładów inwestycyjnych zredukowano nakłady planowane na lata 2016-2020 z ok. 20,2 mld zł do ok. 18 mld zł. Zakłada się kontynuację rozpoczętych i daleko zaawansowanych projektów inwestycyjnych.

Nakłady w segmencie wytwarzania to kwota 6,7 mld zł do 2020 r. Ponad 50 proc. całej puli nakładów, tj. 9,5 mld do roku 2020 to inwestycje w segmencie dystrybucji obejmujące przyłączenia nowych odbiorców i źródeł energii elektrycznej oraz modernizację i odtworzenie majątku sieciowego.
TAURON zakłada realizację projektu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli. Zmiana sposobu finansowania budowy bloku wpłynęłaby na obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, a tym samym znacząco ograniczyłaby ryzyko przekroczenia granicznego poziomu tego kowenantu (3,5x) zawartego w umowach finansowania. Należy podkreślić, że w Strategii zakłada się utrzymanie stabilności finansowej i nieprzekroczenie kowenantu dług netto/EBITDA na poziomie 3,5x, bez uwzględnienia sprzedaży partnerom zewnętrznym mniejszościowego udziału w projekcie budowy bloku 910 MW.
- Oznacza to, że planowana zmiana formuły finansowania tego projektu stanowi dodatkowy element stabilizujący sytuację finansową Grupy TAURON – podkreśla Remigiusz Nowakowski.
W segmencie wydobycia kontynuowane będą inwestycje w ZG Janina, budowę szybu Grzegorz w ZG Sobieski oraz realizowane zaplanowane inwestycje w Nowe Brzeszcze Grupa TAURON. Wartość nakładów w tym obszarze to około 1,3 mld zł do 2020 r.

Założone kierunki inwestycyjne po roku 2020 to oprócz energetyki regulowanej także nowa energetyka. TAURON będzie inwestował w rozwój e-mobility, rozproszone wytwarzanie ciepła i energii, energetykę prosumencką, rozwiązania Smart Home, Smart City oraz usługi okołoenergetyczne. W zakresie działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Strategia zakłada wydatki w wysokości 0,4 proc. wartości skonsolidowanych przychodów rocznie.
- Strategia pozwoli przekształcić Grupę w nowoczesny podmiot o stabilnej sytuacji finansowej z bogatą ofertą produktów i usług odpowiadającą na oczekiwania klientów, wokół których Grupa będzie budowała wartość – dodaje Jarosław Broda.

Sprzedaż i rozwój nowych produktów i usług mają stanowić silną bazę wzrostu Grupy. W tym obszarze Grupa planuje dynamiczny rozwój oferty, co pozwoli na utrzymanie obecnej bazy klientów kupujących produkty TAURON oraz zwiększenie rentowności. Przekształcenie Grupy w jeszcze bardziej nowoczesną i innowacyjną organizację nastąpi poprzez wdrożenie zmian wspierających realizację strategii:
 •  Rozwój działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, na który przewiduje się wydatki w wysokości 0,4 proc. skonsolidowanych przychodów rocznie,
 •  Rozwój projektów innowacyjnych w oparciu o dedykowany do tego fundusz typu Corporate Venture Capital (CVC),
 •  Wdrożenie nowego modelu operacyjnego zorientowanego na procesy. Wyodrębniono pięć priorytetowych strumieni procesowych, wokół których koncentrować się będzie działalność Grupy TAURON, tj.: Strategia, Finanse, Zarządzanie Majątkiem i Rozwój, Klient oraz Zarządzanie Korporacyjne i Wsparcie. Takie podejście pozwoli na położenie większego nacisku na zagadnienia przekrojowe, które decydować będą o przewagach konkurencyjnych Grupy w przyszłości,
 •  Relacje z klientem oparte na zintegrowanej obsłudze o wysokich standardach i z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów sprzedaży i obsługi klienta oraz rozwój oferty produktów i usług. Długoterminowym celem strategicznym jest uzyskanie w 2025 r. przynajmniej 25 proc. przychodów/marży segmentu sprzedaży z nowej działalności,
 •  Stabilną bazę aktywów regulowanych opartą o zmodernizowany segment dystrybucji energii elektrycznej, ciepłownictwa i gotowość rozwijania źródeł odnawialnych w przypadku korzystnego otoczenia regulacyjnego,
 • Efektywne aktywa konwencjonalne, tj. segmenty wydobycie i wytwarzanie konwencjonalne, które poprzez zwiększanie efektywności kosztowej i produktywności będą konkurencyjne na rynku lub w przypadku aktywów wytwórczych mogą być przesuwane do obszaru regulowanego systemu elektroenergetycznego

Strategia prezentuje optymalną ścieżkę rozwoju, która zapewni stabilność finansową oraz perspektywę wzrost