Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego obniżyła oprocentowanie preferencyjnych pożyczek dla firm z województwa łódzkiego.

Oprocentowanie pożyczek wynosi od 0,1% do 0,99 %.

Warto podkreślić, że wszystkie pożyczki udzielane przez ŁARR są:

• bez prowizji


• bez marży

• bez WIBOR

nie są pobierane opłaty za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków.
Więcej informacji na stronie internetowej ŁARR www.larr.pl.


Pożyczka PŁYNNOŚCIOWA (COVID-19) - do 1 000 000 zł

w ramach Funduszu Pożyczkowego udzielane są pożyczki w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19

o pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie województwa łódzkiego,

udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

maksymalna kwota do 1 mln zł ale nie więcej niż dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę lub 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.,

maksymalny okres spłaty pożyczki do 72 miesięcy,

preferencyjne oprocentowanie pożyczki wynosi w zależności od okresu spłaty pożyczki i kwoty: 0,1 % w skali roku dla pożyczki do 200.000 zł z okresem spłaty do 12 miesięcy, w pozostałych przypadkach 0,99 % w skali roku.

Pożyczka ROZWOJOWA 2020 - od 5 000 zł do 700 000 zł

• w ramach Funduszu udzielane są pożyczki na wydatki w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, np. prace budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania,

• inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w województwie łódzkim,

preferencyjne oprocentowanie pożyczki wynosi 0,98 % w skali roku

• okresie spłaty do 5 lat;

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców - od 5 000 zł do 40 000 zł

dla mikroprzedsiębiorców typu start-up, tj. działających nie dłużej niż 24 miesiące,

w ramach Funduszu udzielane są pożyczki na wydatki w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, np. prace budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania,

inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w województwie łódzkim,

preferencyjne oprocentowanie pożyczki wynosi 0,75 % w skali roku,

• okres spłaty do 5 lat.


Pożyczka na remont/modernizację/zakup nieruchomości od 100 000 zł do 2 000 000 zł

oprocentowanie 0,1 % w skali roku,

• okres spłaty do 7 lat;

pożyczka udzielana jest na:

    • remont, renowację, modernizację lub odbudowę, rozbudowę budynków lub obiektów oraz ich adaptację do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,

    • prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalne w przypadku zabytków (odpowiednio – obiektów historycznych), w celu przystosowania wymienionych obiektów do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,

  • renowację całości lub części budynków obejmującą inwestycje w zakresie instalacji technicznych budynku, działania w zakresie oszczędności energetycznej, odnowienie głównych elementów konstrukcji budynku, którymi w szczególności są: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna lub drzwiowa, klatki schodowe, korytarze wewnętrzne lub zewnętrzne, wejścia, elementy konstrukcji zewnętrznej budynku, windy, w celu przystosowania budynku do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,

   • zakup nieruchomości zabudowanej w celu wykonania prac, o których mowa powyżej, służących przystosowaniu budynku do celów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że zakup nieruchomości może zostać sfinansowany z pożyczki do kwoty stanowiącej 50 % wartości pożyczki.