Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin.
Celem Konkursu jest:                                                                                   
1) promowanie nowatorskich rozwiązań dla tworzyw sztucznych;                       
2) promowanie nowatorskich technologii i organizacji procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych;                                                                                                     
3) upowszechnienie wiedzy na temat tworzyw sztucznych.

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 czerwca  2016 r.

Nagrodami w konkursie są:
1) nagroda za pracę licencjacką/ magisterską – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych;
2) nagroda za pracę doktorską – nagroda pieniężna w wysokości 12 000 złotych

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 października  2016 r.

Formularz zgłoszenia stanowi załącznik do ogłoszenia. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:
1) jednostronne streszczenie pracy;
2) potwierdzenie obrony pracy lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra lub doktoranta wydane przez uczelnię (Sekretariat studiów lub Dziekanat),
3) 0pinię promotora lub recenzenta i ich pisemną zgodę na wykorzystanie opinii lub recenzji w Konkursie.

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres:
office@tworzywa.org.pl, a oryginał formularza  na adres:

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w biurze PZPTS:  tel.603 626 656 ; e-mail :office@tworzywa.org.pl