Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie Dyrektywy SEVESO III to temat konferencji technicznej organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko - Pomorski w dniach 6-7 wrześnie w Wieńcu - Zdroju. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła KW Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, natomiast sponsorem głównym został ANWIL.

Na początku lipca 2012 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę SEVESO III, dotyczącą kontroli zagrożeń awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. W Polsce implementacja Dyrektywy SEVESO III odbyła się poprzez zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska, które weszły w życie z początkiem października 2015 r. Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów przemysłowych oraz zapewnienie lepszego dostępu obywateli do informacji o ryzykach wynikających z działania instalacji przemysłowych. W zamyśle ustawodawców ma się to przyczynić do wzrostu poziomu zaufania społeczności lokalnych do zakładów produkcyjnych.

Dyrektywa SEVESO III kładzie szczególny nacisk m.in. na obowiązek uwzględniania w polityce przestrzennej celów odnoszących się do zapobiegania poważnym awariom i ograniczania ich skutków poprzez kontrolę lokalizacji nowych zakładów, wprowadzanie dodatkowych środków technicznych/zabezpieczających w zakładach istniejących, a także planowanie - w bezpiecznej odległości od nich - nowych inwestycji.

Tym właśnie dwóm aspektom Dyrektywy SEVESO III będzie poświęcona konferencja, organizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko – Pomorski pod patronatem merytorycznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Sponsorem głównym wydarzenia został ANWIL.

- Program konferencji Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie Dyrektywy SEVESO III został opracowany z perspektywy potrzeb, a także wyzwań stojących przed administracją, polskim przemysłem oraz sektorem publicznym. W zamyśle ma stanowić odpowiedź na oczekiwania zgłaszane przez przedstawicieli zakładów produkcyjnych oraz pracowników administracji publicznej, stawiających sobie za cel realizację zadań związanych z zapobieganiem poważnym awariom przemysłowym. Natomiast samo wydarzenie zaproponowane w formie konferencji ma ułatwić dyskusję i umożliwić wymianę doświadczeń, a także zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie planowania oraz zagospodarowania przestrzennego w aspekcie zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznym. – podkreśla mł. bryg. Roman Kukliński, Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego w KW PSP w Toruniu, jednocześnie Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko – Pomorski.

Beata Krupińska, Dyrektor ds. Prewencji i BHP w spółce ANWIL podkreśliła natomiast, że:  Zdecydowaliśmy się na objęcie sponsoringiem konferencji organizowanej przez SITP Oddział Kujawsko-Pomorski, ponieważ kwestia zapewnienia bezpieczeństwa zarówno naszym pracownikom, jak i włocławianom zawsze była dla nas priorytetem. Wydarzenie w Wieńcu-Zdroju będzie jednym z wielu punktów tegorocznych obchodów Tygodnia Bezpieczeństwa, organizowanego po raz kolejny w naszej spółce w ramach programu Bezpieczny ANWIL, który ma na celu kształtowanie kultury bezpieczeństwa w firmie.

Organizatorzy konferencji, chcąc zapewnić uczestnikom możliwość udziału w przedsięwzięciu o najwyższym poziomie merytorycznym, zaprosili do wygłoszenia referatów zarówno grono ekspertów i specjalistów z Państwowej Straży Pożarnej, zakładów przemysłowych, jak również przedstawicieli świata nauki. W drugim dniu konferencji - we Włocławku -  na terenie należącym do spółki ANWIL, odbędą się pokazy ratownictwa chemicznego.

Patronami medialnym konferencji Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie Dyrektywy SEVESO III są magazyn Chemia Przemysłowa oraz portal kierunekchemia.pl, a także czasopismo Ochrona Przeciwpożarowa.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.sitp.com.pl.