Rozwój gospodarczy Torunia, poprawa sytuacji na rynku pracy, wsparcie działających tu przedsiębiorców oraz aktywne poszukiwanie i kompleksowa obsługa inwestorów to jedne z najważniejszych zadań, jakie od wielu lat stawia sobie miasto. Do tej pory działania te koordynowało funkcjonujące w strukturze urzędu miasta Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy. By wsparcie dla biznesu było jeszcze lepsze, kilka miesięcy temu zapadła decyzja o przekształceniu biura w jednostkę budżetową pod nazwą Centrum Wsparcia Biznesu.

Centrum ma pełnić rolę koordynującą i wspierającą realizację przedsięwzięć służących pozyskiwaniu funduszy na rozwój i zwiększenie konkurencyjności podmiotów gospodarczych działających na obszarze gminy. Nowa jednostka stawia na innowacyjność i nową jakość w kontaktach Torunia z inwestorami, w nowej formule zwiększy się też autonomiczność podejmowanych przez nią działań. To szczególnie ważne w związku z rozpoczynającą się kolejną perspektywą finansową Unii Europejskiej, przewidującą nowe zachęty dla współpracy między instytucjami publicznymi a przedsiębiorcami.

Siedziba Centrum mieści się na toruńskiej starówce, przy ul. Kopernika 4 (I piętro).

Do zakresu działania Centrum Wsparcia Biznesu należy:

  • pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowywanie oferty inwestycyjnej oraz udział w targach lub konferencjach
  • współpraca z inwestorami oraz innymi podmiotami (organizacjami i instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości, szkołami zawodowymi i uczelniami wyższymi, podmiotami zewnętrznymi w zakresie wymiany informacji dotyczących terenów inwestycyjnych)
  • realizacja Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Toruniu
  • koordynacja przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
  • wspieranie aktywności gospodarczej w Toruniu oraz jego bezpośrednim otoczeniu
  • promocja Torunia jako miejsca atrakcyjnego dla przedsiębiorców
  • kompleksowa opieką nad inwestorami 
  • współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie poszukiwania i obsługi inwestorów, współpracą ze szkołami, uczelniami wyższymi, instytucjami rynku pracy
  • pozyskiwanie środków zewnętrznych, w szczególności funduszy Unii Europejskiej, dla projektów wspierających aktywność gospodarczą, rozwój przedsiębiorczości oraz działania promocyjne
  • wsparcie i stymulacja tworzenia klastrów